10. PLAN VE GERÇEKLER...

Ziya GÜNEY 23 Ekim 2017 Pazartesi, 08:22

 

10. 5 yıllık plan uygulaması (2014-2018) 2014-2017 yılları arasında devam etmiş olup 2018'de uygulamanın son yılına girilecektir.

Ancak bugüne kadarki 4 yıllık uygulamada mevzubahis planla ilgili hedef ve öngörülerin gerçekleşme oranının çok düşük kaldığını belirtmek gerekir...

10. 5 yıllık plan ülkemizdeki bütün sektörleri içine alan konuların tamamını kapsamakta olup şüphesiz biz burada yerel yönetimlerle ilgili olan bölümlerden önemli gördüğümüz ve henüz büyük çoğunluğuna el atılmamış olan bazı hedef ilke ve politikalardan bazı pasajları almakla yetineceğiz...

-Özellikle büyükşehirlerimize kırdan kente göçün eskiye oranla azalarak da olsa devam ettiğinin altı çizilmekte ve şehirleşme sürecinde sosyal uyum sorunlarının çıktığı belirtilmektedir.

-Kültür ve sanat faaliyetlerinin gelişiminde ve sunumunda yerel yönetimlerin ve sivil girişimlerin rolünün artırılacağı ilkesi benimsenmektedir.

-Şehir mimarisinin ve peyzajın insan üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak, yapılacak kentsel tasarımların, imar planlarının, toplu konut ve kamu binalarının peyzaja, şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine katkı sağlamasına özen gösterilecek ve kentsel dönüşüm uygulamalarının kültürel kimliğe ve yapıya uygunluğu gözetilecektir denilmektedir.

-Kamuya ait spor tesislerinin bütün vatandaşların hizmetine açılması, spor tesislerinin yapımı ve işletilmesinden başka kamu - özel iş birliği modeli olmak üzere alternatif finansman ve işletme modellerinin hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

-Kırsal kesimde tarım sektörünün yerinde gelişmesinin yanında, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi sağlanacaktır denilmektedir.

-Kamu idarelerinde strateji geliştirme birimlerinin nitelik ve nicelik yönünden güçlendirilmesinin altı çizilmektedir.

-Yerel yönetimlerin mali imkânlarını güçlendirmek için kentsel rantların değerlendirilmesi ve emlak vergisi dâhil olmak üzere yerel yönetim öz gelirlerinin artırılması öngörülmektedir.

-Yapı denetim sistemine yönelik mevzuat, sistem ve uygulamaların iyileştirilmesi düşünülmektedir.

-Çayır ve mera alanlarının tespiti ve ıslah çalışmalarının yapılarak etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına çalışılacağı ifade edilmektedir...

-Mekânsal ve sektörel etki analizlerine dayalı olarak alışveriş merkezlerinin  (AVM) ölçeği ve şehir genelinde dağılımına ilişkin ilke ve standartların geliştirileceği yer almaktadır.

-Özel öneme sahip doğal korunan alanlar başta olmak üzere nitelikli tarım arazisi ve orman varlığının korunması konusunda tedbirler alınacaktır denilmektedir.

Üzüntü ile ifade edelim ki mevzubahis 5 yıllık planda yer alan bu hedef ve düzenlemelerden çok azının gerçekleşebildiğini görüyoruz...

Özellikle son yıllarda planlı kalkınma ve yatırımlar büyük ölçüde eski önem ve ciddiyetini kaybetmiş, yerini daha kısa dönemli karar ve uygulamalara bırakmıştır.

Önümüzdeki yıl bir taraftan 10. 5 yıllık planın 2018 yılı uygulamasına devam edilirken diğer taraftan da 11. 5 yıllık planın (2019-2023) hazırlıkları tamamlanacak...

Ümit ve temennimiz, 11. planın daha gerçekçi ve uygulanabilir olmasıdır... Ayrıca yeni planda çevre kirliliğini önlemede, tarım alanları ve meraların korunmasında, yerel yönetimlerin daha demokratik bir yapıya kavuşması için özel bir önem ve öncelik verilmelidir.