AVRUPA KENTLİ HAKLARI DEKLARASYONU 

Ziya GÜNEY 10 Temmuz 2017 Pazartesi, 06:07

 

Kentli hakları konusunda bir deklarasyon bulunmaktadır. Avrupa Kentli Hakları

Deklarasyonu olarak bilinen söz konusu metinde bu haklar şu şekilde belirlenmiştir;

1-GÜVENLİK: Mümkün olduğunca suç, şiddet gibi olaylardan yasa ile arındırılmış emin ve güvenli bir kent.

2- KİRLETİLMEMİŞ, SAĞLIKLI BiR ÇEVRE: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre.

3- İSTİHDAM: Yeterli istihdam imkânları yaratılarak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması.

4- KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlıkların garanti edildiği, sağlıklı satın alınabilir yeterli konut stokunun bulunması.

5- DOLAŞIM: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması.

6-SAĞLIK: Beden ve ruh sağlığının korunması koşullarının sağlanması.

7-  SPOR VE DİNLENCE: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği şartların hazırlanması.

8- KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA:  Geçmişten günümüze farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması.

9- KALİTELİ BİR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE:

Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla uyumlu ve güzel fiziksel mekânların yaratılması.

10- İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması.

11- KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması.

12- EKONOMÝK KALKINMA: Tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkısı konusunda sorumluluk sahibi olması.

13- SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması.

14- MAL VE HİZMETLER: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması.

15- DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve idaresi.

16- KİŞİSEL BÜTÜNLÜK: Bireyin sosyal, kültürel, ahlâki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması.

17- BELEDİYELERARASI İŞ BİRLİĞİ: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da uluslararası ilişkilere doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri.

18- FİNANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların sağlanması için, gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması.

19- EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayırım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sunulmasını sağlama konusunda yükümlü olması.

Bu deklarasyondaki konular her belediyemizin vizyonu olabilecek niteliktedir...