AVRUPA KENTLİ HAKLARI DEKLERASYONU VE KENT VİZYONU

Ziya GÜNEY 11 Aralık 2017 Pazartesi, 06:06

Kentli hakları konusunda bir deklarasyon bulunmaktadır. Avrupa Kentli Hakları Deklarasyonu olarak bilinen söz konusu metinde bu haklar şu şekilde belirlenmiştir;

1-GÜVENLİK: Mümkün olduğunca suç, şiddet ve yasa gibi olaylardan arındırılmış  emin ve güvenli bir kent;

2- KİRLETİLMEMİŞ, SAĞLIKLI BiR ÇEVRE: Hava, gürültü, su ve toprak kirliliği olmayan, doğası ve doğal kaynakları korunan bir çevre

3. İSTİHDAM: Yeterli istihdam imkanları yaratılarak, ekonomik kalkınmadan pay alabilme şansının  ve kişisel ekonomik özgürlüklerin sağlanması

4-  KONUT: Mahremiyet ve dokunulmazlıkların garanti edildiği, sağlıklı satın alınabilir yeterli konut stokunun bulunması

5-  DOLAŞIM: Toplu taşım, özel arabalar, yayalar ve bisikletliler gibi tüm yol kullanıcıları arasında  birbirinin hareket kabiliyetini ve dolaşım özgürlüğünü kısıtlamayan uyumlu bir düzenin sağlanması

6-SAĞLIK:  Beden ve ruh sağlığının korunmasına yardımcı ve koşulların sağlanması

7-  SPOR VE DİNLENCE: Yaş, yetenek ve gelir durumu ne olursa olsun, her birey için, spor ve boş vakitlerini değerlendirebileceği şartların sağlanması

8- KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA: Geçmişten günümüze farklı kültürel ve etnik yapıları barındıran toplulukların barış içinde yaşamalarının sağlanması

9-KALİTELİ  BİR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE: Tarihi yapı mirasının duyarlı bir biçimde restorasyonu ve nitelikli çağdaş mimarinin uygulanmasıyla uyumlu ve güzel fiziksel mekanların yaratılması

10-İŞLEVLERİN UYUMU: Yaşama, çalışma, seyahat işlevleri ve sosyal aktivitelerin olabildiğince birbiriyle ilintili olmasının sağlanması

11-KATILIM: Çoğulcu demokrasilerde; kurum ve kuruluşlar arasındaki dayanışmanın esas olduğu kent yönetimlerinde; gereksiz bürokrasiden arındırma, yardımlaşma ve bilgilendirme ilkelerinin sağlanması

12-EKONOMİK KALKINMA: Tüm yerel yönetimlerin, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kalkınmaya katkısı konusunda sorumluluk sahibi olması

13-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Yerel yönetimlerce ekonomik kalkınma ile çevrenin korunması ilkeleri arasında uzlaşmanın sağlanması

14- MAL VE HİZMETLER: Erişilebilir, kapsamlı, kaliteli mal ve hizmet sunumunun yerel yönetimi, özel sektör ya da her ikisinin ortaklığıyla sağlanması

15-DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR: Yerel doğal kaynak ve değerlerin; yerel yönetimlerce, akılcı, dikkatli, verimli ve adil bir biçimde, beldede yaşayanların yararı gözetilerek, korunması ve idaresi

16. KİŞİSEL BÜTÜNLÜK: Bireyin sosyal, kültürel, ahlaki ve ruhsal gelişimine, kişisel refahına yönelik kentsel koşulların oluşturulması

17- BELEDİYELERARASI İŞBİRLİĞİ: Kişilerin yaşadıkları beldenin, beldeler arası ya da uluslar arası ilişkilere doğrudan katılma konusunda özgür olmaları ve özendirilmeleri

18- FİNANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR: Bu deklarasyonda tanımlanan hakların sağlanması için, gerekli mali kaynakları bulma konusunda yerel yönetimlerin yetkili kılınması

19- EŞİTLİK: Yerel yönetimlerin; tüm bu hakları bütün bireylere cinsiyet, yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik ve politik ayırım gözetmeden, fiziksel veya zihinsel özürlerine bakılmadan; eşit olarak sunulmasını sağlamakta yükümlü olması.

Bu deklarasyondaki konular her belediyemizin vizyonu olabilecek niteliktedir...